fbpx

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused kehtivad keskkonna grammina-equest.com (edaspidi Veebipood) kasutamisel ja ostudesooritamisel. Veebipoodi haldab Helia Puit AS (registrikood 10241130, aadress Tamme 25, Tõrvandi 61715). Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas AS Helia Puit töötleb (sh kogub, kasutab, avaldab, säilitab, edastab, kustutab jm) isikuandmeid. Samuti esitatakse teave Teie kui andmesubjekti õiguste kohta. Palun tutvuge privaatsustingimustega põhjalikult enne andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist. Privaatsustingimused on lahutamatult seotud Veebipoe Müügitingimustega.  Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub AS Helia Puit kehtivatest õigusaktidest.

 1. Milliseid isikuandmeid AS Helia Puit töötleb?
  • Identifitseerimisandmed ja üldandmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood, sugu, Veebipoe kasutajanimi;
  • Kontaktandmed – postiaadress, e-post, telefoninumber;
  • Tarbijakäitumise andmed – eelistatud pakiautomaadid, eelistatud makseviisid, eelistatud keskused, vaadatud tooted, tehtud otsingud, riiete ja jalanõude suurused jms;
  • Ostuandmed – tšekinumbrid, kampaaniakoodid, arveldusarve number, tehtud tellimused ja ostud (sh tooted, summad, pood), kinkekaardi kasutuskohad jms;
  • Kliendi tagasiside – lemmiktooted, hinnangud, e-kirjade statistika jms;
  • Digitaalsed andmed Veebipoes – veebiküpsised, logiinformatsioon jms.
 2. Kuidas AS Helia Puit isikuandmeid kogub?
  • AS Helia Puit kogub isikuandmeid, kui kasutaja:
   • registreerib endale gramina-equest.com e-poe konto (edaspidi konto);
   • täiendab konto andmeid;
   • teeb otsinguid ja valib kaupu;
   • sooritab ostu ja tellib kaupa;
  • AS Helia Puit kogub kõigi Veebilehe külastajate (sh mitte kasutajad) kohta veebiküpsiseid.
 3. Mis on isikuandmete töötlemise eesmärgid?
  • AS Helia Puit töötleb kasutaja eesnime, telefoninumbrit, aadressi (kui Te valite kohaletoimetamise kulleri vahendusel) ja e-posti aadressi eelkõige kaupade müümiseks ja kohale toimetamiseks ehk lepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks.
  • Kui kasutaja on AS Helia Puit’ule edastanud isikuandmed, saab kasutaja anda AS Helia Puit ’ile vabatahtlikult lisaks õiguse edastada ka teavet AS Helia Puit toodete ja teenuste kohta (otseturunduspakkumised). AS Helia Puit töötleb sel juhul kasutaja nõusolekul isikuandmeid pakkumiste tegemiseks, sealhulgas personaalsete pakkumiste tegemiseks. Vastava nõusoleku saab kasutaja anda registreerimisel või hiljem oma konto kaudu. Paremate pakkumiste tegemise eesmärgil saab kasutaja kontole täiendava infona lisada oma soo, eelistatud ostukohad, lemmiktooted, isikukoodi jne. Otseturunduspakkumiste tegemiseks nõusoleku andmine on vabatahtlik ja kasutajal on õigus nõusolek igal hetkel oma konto kaudu tagasi võtta. See tähendab, et töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.
  • AS Helia Puit isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel (näiteks lojaalsusprogrammis või kampaaniates osalemiseks), sel juhul täpsustatakse töötlemise eesmärk nõusoleku kogumise käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja seda on võimalik igal hetkel tagasi võtta. See tähendab, et töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.
  • AS Helia Puit töötleb isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks töötleb AS Helia Puit õigusaktidest tulenevate kohustustega seoses kasutaja ostude andmeid, muu hulgas on see vajalik raamatupidamisekohustuse täitmiseks.
  • AS Helia Puit töötleb isikuandmeid tulenevalt AS Helia Puit õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse (pettuste avastamine ja ennetamine) huvides. Näiteks on AS Helia Puit’ul õigustatud huvi säilitada kasutaja andmed lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul oma õiguste kaitsmise eesmärgil. Samuti võib AS Helia Puit töödelda õigustatud huvist tulenevalt tarbijakäitumise andmeid. AS Helia Puit kogub andmeid kasutaja eelistatud makseviiside, pakiautomaatide ja postiaadresside, vaadatud poodide, toodete ja pakkumiste ning otsingute, kampaanias osalemiste jms tarbijakäitumise kohta, et pakkuda kasutajale võimalikult mugavat ostukogemust ning personaalset teenindust. Igal sellisel juhul hindab AS Helia Puit põhjalikult, kas tema huvid töötlemiseks kaaluvad üles kasutaja huvid ja õigused. Juhul, kui AS Helia Puit leiab, et töötlemine on õigustatud, rakendab ta piisavaid meetmeid, et tagada kasutaja õiguste kaitse sealhulgas töötlemise õigluse, erapooletuse ja täpsuse osas.
  • AS Helia Puit ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 4. Kui kaua AS Helia Puit isikuandmeid säilitab?
  • AS Helia Puit’ul on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. AS Helia Puit ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik kasutaja ees võetud või õigusaktidest tulenevate AS Helia Puit kohustuste täitmiseks või AS Helia Puit õigusnõuete esitamiseks või kaitsmiseks, välja arvatud kui kasutaja on andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku.
  • Kasutaja konto ja ostudega seotud andmeid säilitab AS Helia Puit üldjuhul konto aktiivsena püsimise ajal ning kolm aastat ja kolm kuud peale konto kustutamist. Kui AS Helia Puit on alust arvata, et kasutaja on rikkunud AS Helia Puit ees võetud kohustusi tahtlikult, võib AS Helia Puit kasutaja andmeid säilitada 10 aastat ja kolm kuud peale konto kustutamist. Taotluse konto kustutamiseks saate esitada Veebipoes oma konto kaudu.
  • AS Helia Puit konto), välja arvatud, kui te olete ise selgelt avaldanud soovi konto kustutamiseks. Kui Te ei ole 5 aasta jooksul ühtegi ostu sooritanud, saadab AS Helia Puit Teile järelepärimise konto aktiivsuse kontrollimiseks. Kui Te järelepärimisele selles määratud tähtaja jooksul ei vasta, eeldab AS Helia Puit, et Teie konto on mitteaktiivne ning AS Helia Puit võib Teie konto kustutada.
  • AS Helia Puit säilitab raamatupidamise algdokumente, sh nendes sisalduvaid isikuandmeid, seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.
  • Kui soovite täiendavat infot Teie andmete säilitamise osas, esitage selleks taotlus oma konto kaudu.
 5. Kellele AS Helia Puit isikuandmeid edastab?
  • AS Helia Puit edastab isikuandmeid sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks. AS Helia Puit võib isikuandmeid edastada isikutele, kellega Te kaupu ostes sõlmite müügilepingu, sel juhul võivad selle isiku poolt andmete töötlemisele kohalduda ka vastava müüja privaatsustingimused. AS Helia Puit võib edastada isikuandmeid volitatud töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja AS Helia Puit teenuste osutamiseks. Andmete avaldamine toimub selleks, et AS Helia Puit saaks täita kasutajaga sõlmitud lepinguid (tellimusi).
  • AS Helia Puit tagab üldjuhul andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil, välja arvatud kasutaja e-posti aadressi, mille osas kasutaja on andnud nõusoleku otseturunduspakkumiste saatmiseks. AS Helia Puit võib kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. AS Helia Puit tagab seejuures Teie isikuandmete igakülgse turvalisuse, lähtudes muuhulgas EU-US privaatsuskilbi raamkokkuleppest (Privacy Shield Framework) või rakendades muid õigusaktidega nõutavaid andmete kaitsemeetmeid.
  • AS Helia Puit avaldab isikuandmeid ka juhul, kui AS Helia Puit on selleks õigusaktidest tulenevalt kohustus. Selline kohustus andmete avaldamiseks võib tekkida näiteks ametiasutuste seaduslikul nõudmisel.
 6. Millised on kasutaja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega?
  • AS Helia Puit töötleb isikuandmeid tasakaalus kasutaja õiguste ja vabadustega ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
  • Kasutajal on õigus saada teavet kogutud isikuandmete liikide ja allikate kohta, samuti nende kasutamise eesmärkide kohta. Kasutajal on võimalik tutvuda kogutud andmetega Veebipoes oma konto lehel. Kasutajal on õigus saada koopiaid ja väljavõtteid AS Helia Puit töödeldavatest isikuandmetest. Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete ülekandmist, seal hulgas isikuandmete teisele vastutavale töötlejale ülekandmist. Nõutud andmed edastatakse e-posti teel masinloetava failina.
  • Kui andmed on ebaõiged või ebatäpsed, on kasutajal õigus nõuda andmete täiendamist või parandamist.
  • Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete kustutamist. Kasutaja andmeid ei kustutata ja töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada teenuse osutamist. Eelkõige on kasutajal õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:
   • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks AS Helia Puit neid töötles;
   • kasutaja võtab tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
   • kasutaja esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
   • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
   • isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.
  • Palun edastage kõik isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused ja nõuded oma konto kaudu. Kui Teil ei ole Veebipoe kontot või te ei saa seda mingil põhjusel kasutada (näiteks ei ole võimalik sisse logida), siis saate AS Helia Puit ühendust võtta e-posti aadressil info@eggersmann.ee. Esitatud küsimustele ja nõuetele vastab AS Helia Puit hiljemalt ühe kuu jooksul. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
  • Kui kasutaja on seisukohal, et AS Helia Puit on kasutaja õigusi rikkunud ja vaidlust ei ole olnud võimalik lahendada läbirääkimiste teel, on kasutajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.

AS Helia Puit jätab endale õiguse teha privaatsustingimustes muudatusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Muudatused avaldatakse Veebipoes. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.